< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Sjösänkningen, resultat 
 


Resultatet av sänkningen  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2017-04-20


Sjösänkningen innebar en mycket stor förändring för Skundern, inte minst på grund av att sänkningen blev väsentligt större än de 70 cm som slogs fast i vattendomen. Sänkningen ledde till övergödning och ökande igenväxning, som sedan ytterligare påskyndades av om­fatt­ande näringsläckage från kringliggande jordbruk och hushåll. Över­göd­ningen har sedan ytterligare spätts på av ett ökat nedfall från luften av gödande ämnen.

Däremot har mängden näringsämnen från jordbruk och hushåll minskat under senare år. Men växtligheten fortsätter att vinna mark. Häckelstaviken har nu växt igen helt och i vikarna vid Mälby, Ekeby och Bråhov­da dominerar vass och näckrosor, sly och för­skog­ning.

Karta över sjödjupet i Skundern


  För information och kontakt, maila: info@smoff.se