< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Skunderns växter 
 


Skunderns växter  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2017-07-24


Foto: Jukka Väyrynen

Sjöns växtlighet domineras av typiska växter för näringsrika /igen­växande sjöar. Bland de högre väx­terna märks bladvass, vit och gul näck­ros tydligast. Ute i vikarna spri­der sig undervattensväxterna snabbt ut i sjön, och på flera håll ser man axslinga sträva mot ytan till och med ute på klarvattnet.

Tar man sig en närmare titt vid vassbältena hittar man även gäddnate, vattenbläddra, vatten­skräp­pa, andmat, vattenpilört, dy­blad, kaveldun, vass-starr och spräng­ört. Vid kommunens inven­te­ringar har man hittat 24 olika arter av högre växter knutna till vattnet.

Sjön hade tidigare kraftiga alg­blom­ningar, men de har minskat på senare år. Bland sjöns växtplankton finns flera karaktärsarter för näringsrika vatten i stora mängder.

Växtsamhällets artsammansättning bekräftar att Skundern är kraftigt påverkad av övergödning.


  För information och kontakt, maila: info@smoff.se