< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Vår sjö Skundern 
 


Vår sjö Skundern  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2017-04-19Skunderns omgivningar består till stor del av lantbruk med åkrar, betesmarker för hästar och nötkreatur, och en del skog. I detta natur­sköna område finns även flera byar med både permanent- och fri­tids­boende.

Skundern är en grund slättsjö med ett medeldjup på cirka 2,2 meter. Sjön är övergödd, vilket beror på omfattande näringsläckage från omgivningarna i kombination med att sjön grund och har en relativt liten omsättning av den ringa vattenvolymen på grund av litet tillflöde och frånflöde. Vattenståndet varierar stort över året. Under varma somrar är avdunstningen betydande, och långa torrperioder medför ytterligare sänkning av vattennivån.

Att sjön är grund avslöjas bland annat av mängden vass och näck­rosor. När vattenväxterna dör och sjunker till botten bryts de ner av bakterier och bildar flytdy. Flytdyn blir efterhand allt tjockare och gör att det fria vattendjupet minskar, varför de synliga flytbladsväxterna sprids allt längre ut i sjön.

En viktig förklaring till att Skundern är så grund är den sjösänkning som genomfördes 1914 och som innebar en kraftig minskning av sjöns vattenvolym och därmed en högre koncentration av närsalter.  För information och kontakt, maila: info@smoff.se